Menu

 

Svjetska sedmica dojenja 2009. god.

OVOGODIŠNJI MOTO: Dojenje je važno za život – da li ćeš se pridružiti?
U zadnjim godinama se pokazalo da niko na ovom svijetu ne može biti siguran da neće doći u situaciju, koja donosi ozbiljnu opasnost za život.
Prirodne katastrofe ne razlikuju siromašno i bogato, zemlje prvog i trećeg svijeta. I koliko god bi mi to željeli, u takvim situacijma, ne postoji način da majke i djecu sigurno zaštitimo od ovako teških iskustava.
Ali možemo barem doprinijeti, da zahvaćeni u ovakvim situacijama budu optimalno pomognuti.

Šta je hitan slučaj ili prirodna katastrofa?
Hitan slučaj se definiše kao „situacija u kojoj je hitno potrebna pomoć“, a katastrofa kao „teška nesreća“, ili kao „prirodni dogaðaj sa teškim posljedicama“. Dalje se ovi slučajevi mogu opisati kao iznimna stanja sa velikom opasnošću za zdravlje i život stanovništva.
Prirodne katastrofe mogu doći nepredviðeno i iznenada, ali se mogu i ponavljati. Postoje kratkoročne opasnosti ali i dugoročno krizne situacije, ali jedno je ovim dešavanjima zajedničko: vanredno stanje, koje sobom nosi nemir i nesigurnost u kojem nedostaju osnovni uvjeti za život, kao što su: čista voda, hrana, gorivo, medicinska pomoć, prostor za život.

Zašto je dojenje važno u ovakvim situacijama?
Često smo u ovakvim situacijma vidjeli kako dolazi humanitarna pomoć u obliku „formule“, koja bi trebala obezbijediti da se djeca nahrane. Na pitanje odakle majkama u tim situacijma čista voda, struja, flašica i sve ostalo što je za pripremanje ovakve hrane neophodno, nije bilo odgovoreno.
Majke dojilje koje u ovakvim situacijama moraju napustiti svoje domove, mogu barem biti sigurne da svoje bebe mogu i dalje hraniti na najbolji način i ne moraju razmišljati o mogućnosti gdje mogu kuhati vodu i o tome da li je voda higijenski ispravna za piće. Istovremeno, dojenje doprinosti tome da svoju djecu aktivno štite od infekcija, što je veoma važan faktor u vremenu sa povećanim rizikom od infekcija i samo djelimičnom ili potpuno nedostupnom medicinskom pomoći.

Dojenje štiti dojenčad u prirodnim katastrofama bez obzira na to gdje i kako živite!
Važno je da ova poruka dopre do svjesnosti svih nas. Takoðer je važno da osobe koje pomažu u ovim situacijma znaju podržati dojenje i pomoći dojiljama kako da održe dojenje. Važno je da se sazna da pomoć u adaptiranom mlijeku može više naškoditi nego pomoći. Bolje bi bilo da se majke dojilje opskrbe sa dovoljnim količinama hrane i vode, nego da se dijele flašice i tako utječe na prestanak dojenja.

Šta mi možemo uraditi?
Prije svega možemo se pobrinuti, da koliko god je moguće više žena budu dovedene u stanje, da razviju pozitivan odnos prema dojenju i da im se omogući dobar početak dojenja.
Važno je da se dojenje u „normalnim situacijma“ ne doživljava kao teško, neudobno, nepraktično. Dobro informisani i pomognuti roditelji su ključ za uspješno i zadovoljno vrijeme dojenja. Ako je jasno da je dojenje „normalno“, onda će u kriznim situacijama mnogo ljudi obratiti pažnju na to da zadrže što je moguće više „normalnog“.
U isto vrijeme se mora kod roditelja, ali i osoba koje pomažu u ovakvim situacijama razviti svijest o tome, da u tim momentima „jednostavno rješenje“, kao što je slanje i podjela adaptiranog mlijeka u krizna područja sa sobom nosi rizike. Osobe koje pomažu moraju biti informisane kako na najbolji način mogu pomoći majkama koje doje. Osoblje humanitarnih organizacija treba solidno osnovno znanje o dojenju, rizicima ne – dojenja! Osnovna pravila u pripremanju adaptirane hrane, kao i tačno ophoðenje sa flašicama i dudama ovdje nije dovoljno.
Mi svi možemo savjetovati i informisati i tako učiniti nešto da i u kriznim i u normalnim situacijama dojenje bude zaštićeno i unaprijeðeno.

Dojenje je važno za život – da li ste spremni?

Ciljevi svjetske sedmice dojenja 2009

Probuditi svijest uloge održavanja života, koja je data dojenju u kriznim situacijama širom svijeta.
Jasno dati do znanja kako je važna potpora i zaštita dojenja prije i u toku kriznih situacija.
Majke, sve one koji se zalažu za dojenje, općine, medicinsko osoblje, vlade, humanitarne organizacije, donatore i medije treba informisati o tome kako se dojenje može aktivno podržati prije i u toku katastrofa.
Poticati na djelovanje, i izgraðivati mreže kao i suradnju izmeðu onih koji posjeduju znanje o dojenju i onih koji pomažu u kriznim područjima.

Objašnjenje
Djeca su ona koja su hitnim slučajevima najranjivija – smrtnost djece od proljeva, bolesti dišnih puteva i nedovoljne ishrane može porasti od 2 do 70%.
Dojenje je intervencija koja spašava živote i njime je zaštita dojenčadi najveća. Čak i izvan katastrofa nedojene bebe ispod dva mjeseca imaju šest puta veći rizik od smrtnosti. Katastrofe se mogu dogoditi bilo gdje na svijetu. Hitni slučajevi uništavaju „sve što je normalno“ i puštaju osoblje koje zbrinjava unesrećene da se s njima bore i snalaze, a dojenčad postaju neotporna na bolesti i smrt.
U kriznim situacijama majkama je neophodna aktivna podrška da bi dalje dojile i da bi se dojenje ponovo oživjelo. ®ivotno je važno biti pripremljen na katastrofalna dešavanja. Podrška dojenju u normalnim okolnostima jača sposobnost majke da se snaðe u kriznim situacijma.

Prevela i prilagodila: Emina M., Adisa H., Centar „Fenix“
Izvor: Laktation und Stillen, (Zeitschrieft des Verbandes Europäischer Laktationsberaterinnen),
2009