Menu

 

Da li je do¹ao kraj kompjuterskom mi¹u?

 Prema Gartnerovim struènjacima, kompjuterski miš, izumljen još 60-tih od strane Douglasa Engelbarta, uskoro bi se trebao naæi pred istrebljenjem. Iako vam se to mo¾da tako ne èini dok veselo klikate po internet linkovima i dovlaèite datoteke s jednog diska na drugi, struènjaci ka¾u da miš nije "dovoljno intuitivan", prenosi RTM.ba.

Šta onda jest? - pitamo se mi u vjeverici-nevjerici, a odgovor je "gestikularni mehanizmi", a to su ekrani osjetljivi na dodir i ureðaji za raspoznavanje mimike lica.

Navodno je miš u redu za korištenje u uredima, ali za kuæno korištenje ili na laptopima je gotov. Prema Gartnerovom analitièaru Steveu Prenticeu, mišonji ostaje još tri do pet godina ¾ivota.

(Svevijesti.ba)