Menu

 

Dobar noæni san: Spavanje pobolj¹ava pamæenje

 Dobar noæni san poboljšava naše pamæenje tako što ojaèava veze izmeðu mo¾danih æelija, pokazala je studija.
Volonteri koji su se prijavili za uèešæe u istra¾ivanju pokazali su da su novu vještinu nauèenu prethodni dan bolje zapamtili nakon što su kvalitetno odspavali osam sati, piše The Sun.

Voða studije, doktorica Sophie Schwartz sa Univerziteta u ®enevi je izjavila: "Spavanje je pomoglo mozgu da 'konsoliduje' nauèeno i da se prisjeti ono èega su se slabije sjeæali."
(Sarajevo-x.com)